gwmedia-logo

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hanteren we een aantal definities. Als wij schrijven over ‘opdrachtgever’ of ‘jij’ dan bedoelen wij jou als onze opdrachtgever, een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie wij een overeenkomst hebben gesloten of willen sluiten. Met ‘wij’ bedoelen we onszelf, GW Media. Met ‘werkzaamheden’ en ‘de opdracht’ bedoelen wij alle werkzaamheden die wij in het kader van een overeengekomen opdracht uitvoeren.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze huidige en toekomstige werkzaamheden. Hieronder vallen ook de door ons gedane aanbiedingen en offertes. Geef je ons een vervolgopdracht, aanvullende opdracht, of wijzigt de opdracht? Ook dan zijn deze algemene voorwaarden (weer) van toepassing.

Als van deze voorwaarden wordt afgeweken dan gebeurt dat schriftelijk, zodat duidelijk is wat wij met jou hebben afgesproken. Eventuele afwijkingen op algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de specifieke overeenkomst waarop deze afwijking van toepassing is verklaard, en gelden dus niet automatisch voor nadere of opvolgende overeenkomsten.
Algemene voorwaarden van jou zijn nadrukkelijk uitgesloten op de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten.

3. Offertes

Onze offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Tot de offerte wordt aanvaard door opdrachtgever kunnen wij de offerte herroepen. De in de offerte opgenomen specificaties en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden enkel ter aanduiding. Hieraan kan je dus geen rechten ontlenen. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons ook niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht

De opdracht komt tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd dan wel nadat wij zijn begonnen met de werkzaamheden. Wij zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht afhankelijk van de informatie die jij, als onze opdrachtgever, aanlevert. Zorg ervoor dat je ons de juiste en volledige informatie op tijd geeft, onder andere om vertraging en fouten in de opdracht te voorkomen. Dit geldt ook voor informatie die van derden afkomstig is.

Als wij bepaalde informatie niet (op tijd) ontvangen dan hebben wij het recht om onze werkzaamheden op te schorten tot het moment dat wij de betreffende informatie hebben ontvangen. Kosten die wij hierdoor moeten maken zullen wij in rekening brengen bij de opdrachtgever.Wij zullen ons naar onze beste weten inspannen voor het beste resultaat. Wij bieden alleen geen garanties ten aanzien van het beoogde resultaat. Ook kunnen wij niet garanderen dat het resultaat ononderbroken beschikbaar zal zijn. Dit heeft er onder andere mee te maken dat wij voor de uitvoering van de opdracht en het resultaat afhankelijk zijn van externe factoren, zoals apparatuur en internetdiensten. Ook zijn wij afhankelijk van derden en de opdrachtgever zelf. Afgegeven inschattingen door GW Media ten aanzien van clickprijzen, views/vertoningen e.d. zijn ook indicatief.

Het kan voorkomen dat wij voor bepaalde werkzaamheden derden inschakelen. Opdrachtgever geeft hier met de ondertekening van de overeenkomst toestemming voor. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden daarom uitdrukkelijk uitgesloten van onze overeenkomsten.

5. Wijzigingen in de opdracht

Als de opdracht c.q.de overeenkomst tijdens de werkzaamheden wijzigt dan bindt dit ons pas als de wijzigingen tijdig en schriftelijk door ons zijn bevestigd. Wij zullen de kosten die met de wijziging gepaard gaan in rekening brengen bij de opdrachtgever en de looptijd van de opdracht zal hierop door ons worden aangepast. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door ons wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Wij zijn overigens niet verplicht om een wijziging door te voeren als wij daar in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet achterstaan. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is dat de opdracht wijzigt dan zullen wij dit, en de gevolgen daarvan, tijdig met jou bespreken.

6. Prijzen

Alle door ons opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn niet prijs-vast. In het geval na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden zich voordoen dan wij dus gerechtigd deze prijswijzigingen door te rekenen.

Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen, grafische uitingen, beeldmateriaal, ondeugdelijke informatiedragers en ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

7. Facturering en betaling

Onze betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Wij kiezen voor betaling van het werk ineens of voor een betaling van het werk in delen. Wij kunnen bij het aangaan van een overeenkomst vooruitbetaling vragen tot maximaal 50% van het offerte- en/of opdrachtbedrag. Na ontvangst van de vooruitbetaling starten wij dan met de werkzaamheden. Je bent als opdrachtgever gebonden aan de keuze die wij hierin maken.

Opdrachtgever heeft nooit het recht om zich ten aanzien van onze factuur op opschorting of verrekening te beroepen. Indien overeengekomen ga je met het tekenen van de overeenkomst akkoord met de maandelijkse vastgestelde abonnementsvergoeding gedurende de afgesproken periode. De abonnementskosten worden maandelijks vooruitbetaald.

8. Niet tijdige betaling

Als onze factuur niet op tijd (binnen de betalingstermijn) wordt betaald dan kom je in verzuim te verkeren. Dit heeft als gevolg dat je naast het factuurbedrag ook onze buitengerechtelijke incassokosten moet betalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen als volgt:

 • Over de eerste € 2.500,-, maximale incassokosten 15%;
 • Over de volgende € 2.500,-, maximale incassokosten 10%;
 • Over de volgende € 5.000,-, maximale incassokosten 5%;
 • Over de volgende € 190.000,-, maximale incassokosten 1%.;
 • Hierna, maximale incassokosten 0,5%

De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal € 40,-.

Deze bepaling wijkt expliciet af artikel 6:96 lid 1 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten.

Je bent bij niet-tijdige betaling ook verplicht om wettelijke (handels-)rente te betalen. Naast de wettelijke (handels-)rente maken wij aanspraak op een aanvullende 2% rente per maand over het openstaande bedrag, tot aan de dag dat de openstaande som volledig is betaald. Dit geldt als contractuele boete.

Als er niet (op tijd) wordt betaald dan ben je verder ook de volledige advocaatkosten, deurwaarderskosten, proceskosten, en kosten van incassobureaus aan ons verschuldigd.
Wij hebben het recht om aan jou als opdrachtgever te verzoeken een pandrecht te vestigen op door ons geleverde goederen/diensten of andere zaken of vorderingen van jou, als je niet voldoet aan je verplichting om het volledige factuurbedrag met eventueel bijkomende kosten te voldoen.

Als 60 dagen na de factuurdatum nog steeds niet is betaald, dan stoppen wij al onze dienstverlening. Wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt!

9. Levering en levertijd

Alle levertijden zijn bij benadering en gelden dus nooit als een fatale termijn. De levertijd gaat pas lopen wanneer over alle commerciële details overeenstemming is bereikt en na goedkeuring van de proeven en aan alle overige contractuele afspraken voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

Zaken, goederen en producten worden in principe (af)geleverd op ons kantoor. Zodra wij aangeven dat zaken, goederen en producten opgehaald kunnen worden ben je verplicht deze per ommegaande op te halen en af te nemen. In sommige gevallen spreken wij af dat zaken, goederen of producten worden afgeleverd op kantoor/adres van opdrachtgever. Als zaken, goederen en producten bij de opdrachtgever/bij jou worden geleverd dan zullen wij dit expliciet met opdrachtgever/jou bespreken en ook dan is opdrachtgever/ben jij verplicht deze in ontvangst te nemen op de overeengekomen opleverdatum.

Het transport, waaronder het in- en uitladen, is voor rekening en risico van opdrachtgever. Onder transport wordt ook begrepen de transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enige technisch middel.

Opdrachtgever moet uiteraard meewerken aan het afnemen van onze diensten, zaken, goederen en producten. Als opdrachtgever hier niet meewerkt nadat wij hierom hebben verzocht, dan komt opdrachtgever direct in verzuim te verkeren.

Nadat de datum voor aflevering is gepasseerd gaat het risico van de te leveren zaken of te verrichten diensten hoe dan ook over op de opdrachtgever.

Als er sprake is van vertraging in het af- en opleveren van diensten en/of producten dan zijn wij niet gehouden om vertragingsschade te vergoeden, tenzij de vertraging te wijten is aan opzet of grove schuld.

Als wij de uitvoering van de overeenkomst hebben opgeschort, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd hebt betaald, dan zal de geïndiceerde levertijd worden verlengd met de tijdsduur van de opschorting. In het geval de planning voortzetting op dat moment niet toelaat en/of kan worden ingepast, zal levering plaatsvinden op de eerst mogelijke datum wanneer onze planning dit toelaat.

10. Proefdrukken

Na het verzenden van zet-, druk-, of andere proeven moet de opdrachtgever deze direct zorgvuldig controleren op fouten en gebreken. Als wij binnen acht dagen na ontvangst van zet-, druk-, of andere proeven geen correctie hebben ontvangen dan gelden de zet-, druk-, of andere proeven als goedgekeurd. Afwijkingen, fouten of gebreken die daarna worden geconstateerd kunnen wij dan helaas niet meer verwerken en daarvoor zijn wij dan ook niet meer aansprakelijk.

11 Intellectuele eigendomsrechten

Op alle door ons vervaardigde zaken/goederen, zoals ontwerpen, prints, proefdrukken, product, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden is het volle intellectueel-, industrieel eigendoms-, dan wel het volle auteursrecht van ons van toepassing, dit geldt ook voor als een of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur staan vermeld. Let op, wij zijn niet gehouden om goederen/zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Als opdrachtgever dat wil dan moeten wij daar nadere afspraken over maken.

Omdat wij over alle bovenstaande rechten beschikken is het de opdrachtgever niet toegestaan om onze eigendommen te verkopen, kopiëren, of te delen met derden, zonder onze schriftelijke toestemming. Het kan voorkomen dat wij hiervoor een vergoeding met opdrachtgever afspreken. Wij zijn overigens niet verplicht om hiervoor toestemming te verlenen.

Opdrachtgever garandeert aan ons dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht. Opdrachtgever vrijwaart ons daarom tegen alle aanspraken en vorderingen van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot deze door opdrachtgever aan ons aangeleverde items.

Als opdrachtgever zich niet aan deze bepaling houdt dan zij wij genoodzaakt een boete in rekening te brengen. De hoogte van de boete is € 1.500,- per dag zolang de overtreding op deze bepaling voortduurt, met een maximum van € 100.000.

12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Alle zaken en diensten blijven in onze eigendom zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Wij kunnen ook een recht van retentie (terughouding) uitoefenen als door opdrachtgever niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichting is voldaan. Dit recht van retentie kunnen wij ook uitoefenen over andere producten of diensten van opdrachtgever waarvoor een andere overeenkomst is gesloten.

13. Eigendom opdrachtgever

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er een kopie is van hetgeen wat aan ons wordt verstrekt. Opdrachtgever houdt de kopieën onder zich voor het geval de aan ons afgegeven zaken verloren of beschadigd raken.

14. Ontbinding

Als wij op grond van de wet mogen ontbinden en wij gaan ook over tot ontbinding, dan zijn wij niet verplicht de opdrachtgever een schadevergoeding of iets dergelijks te betalen. Daartegenover geldt dat opdrachtgever wel verplicht is schadevergoeding aan ons te betalen als de ontbinding aan opdrachtgever te wijten is.

Wij mogen direct tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, zonder dat wij schade hoeven te betalen, wanneer:

 • Opdrachtgever wordt geliquideerd;
 • Er bij opdrachtgever surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
 • Opdrachtgever failliet wordt verklaard of wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
 • Bij beslaglegging ten laste van opdrachtgever en indien het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven;
 • Er sprake is van schuldsanering bij de opdrachtgever;
 • Er andere situaties zijn waarin opdrachtgever niet langer vrij over zijn vermogen kan beschikken.

In bovenstaande gevallen zijn onze vorderingen direct opeisbaar.

15. Overmacht

Onder overmacht verstaan wij, naast wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GW Media geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf of van derden daaronder begrepen.

Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar opdrachtgever als wij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

Tijdens de periode van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort. Als de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt, dan zijn wij en jij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder het hoeven te betalen van een schadevergoeding. Als wij een deel van onze werkzaamheden al hebben uitgevoerd of nog kunnen uitvoeren dan moet opdrachtgever (naar rato) voor dit deel betalen.

16. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal tweemaal de hoogte van het offertebedrag. De aansprakelijkheid is daarnaast ook beperkt tot de hoogte van het geldbedrag dat onze (aansprakelijkheids-)verzekering uitkeert.

Wij zijn nooit aansprakelijk indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde omzet en winst, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of grove schuld. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat, of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Daarnaast zijn wij nooit aansprakelijk voor beveiliging, zoals bijvoorbeeld een beveiligingslek of hack, of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen. GW Media is verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgeven door GW Media. GW Media is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Tot slot zijn wij niet aansprakelijk voor toepassing van door ons gegeven marketingadvies als wij dat advies niet zelf hebben uitgevoerd.

Opdrachtgever vrijwaart GW Media voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan voor schade die is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan GW Media geleverde producten en diensten.

17. Geheimhouding

Wij en jij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij van elkaar hebben gekregen. Informatie is vertrouwelijk als dat door een van ons is meegedeeld of als dat uit de aard van de informatie blijkt.

18. Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Mochten wij met elkaar in geschil raken dan zullen wij eerst onderling proberen om het op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.